کیمیاگر

  • ۰
  • ۰

تلاش کن

همواره تلاش میکنم ,

حتی اگر به خواسته ام نرسم ناامید نمیشوم

 و راه های دیگر را امتحان میکنم. 

ایمان دارم اگر به صلاحم باشد...

به لطف خدا به هدفم خواهم رسید.


  • سئو پک
  • ۰
  • ۰

‏صبح اومدم ماشین رو روشن کنم یک لگد بهش زدم گربه اومد بیرون گفت:مرتیکه ابله خر الاغ، اون تهران بود صبح باید لگد میزنی،اینجا دوبیه، گرمه حیوان


  • سئو پک
  • ۰
  • ۰

شما یادتون نمیاد

قدیما پسره واسه اینکه عشقش رو به دختره رو ثابت کنه واسش تکچرخ میزد

همچین عاشقای جان بر کفی داشتیم

اما الان چی ؟ 


  • سئو پک